Kết hợp hàm Vlookup hàm Left (Hàm lồng trong excel)

Kết hợp hàm vlookup hàm left trong excel – hàm left là hàm tách ký tự và thường xuyên được sử dụng kết hợp với hàm vlookup trong việc tìm kiếm giá trị.

Để hiểu rõ hơn việc kết hợp hai hàm này với nhau, Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ví dụ sau:

1. Ví dụ – Kết hợp hàm vlookup hàm LEFT trong excel

ket hop ham vlookup-left1

 

Đề bài:

Tìm Tên hàng dựa vào hai dữ liệu:

Mã tên hàng: là 2 ký tự đầu của Mã hàng

Bảng dữ liệu A: Chứa mã hàng và tên hàng tương ứng

Gợi ý:

Để có thể tìm được mã hàng chúng ta phải dùng kết hợp hàm Vlookup Hàm Left

– Hàm Vlookup: Hàm tìm kiếm theo cột => Tìm mã hàng

– Hàm Left: Hàm tách ký tự từ phía bên trái với số lượng ký tự lấy ra do mình qui định.

2. Vì sao ở đây lại dùng hàm Vlookup:

Ta thấy ở bảng dữ liệu A:

– Mã hàng nằm trên cùng một cột (H) và

– Tên hàng cũng nằm trên cùng một cột (I)

– Cú pháp hàm vlookup: Bạn xem trong bài viết

ket hop ham vlookup-left1

Với việc mỗi Mã tên hàng sẽ có một tên hàng tương ứng. Trong khi đó hàm vlookup là hàm cho phép tìm kiếm theo cột (khác với Hlookup là hàm tìm kiếm theo dòng)

Trong cột Mã hàng của Bảng tổng giá trị xuất khẩu nông sản 2000 thì gồm có 4 ký tự và gồm 2 phần:

2 ký tự đầu: Mã tên hàng

2 ký tự sau: Mã giá của từng mặt hàng

Vì vậy để có thể dùng hàm vlookup để tìm kiếm tên hàng theo Mã tên hàng bên bảng dữ liệu A, ta phải tách ra được Mã tên hàng của từng lần xuất hàng bên Bảng tổng giá trị xuất khẩu nông sản.

3. Bài giải cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm left trong excel

Vì mã tên hàng bên bảng A gồm có 2 ký tự

Ta cần dùng hàm tách lấy 2 ký tự từ “Mã hàng” để lấy Mã Tên hàng => Hàm Left

Chúng ta sẽ làm như sau:

vlookup-left2 Kết hợp hàm Vlookup hàm Left

 

Bước 1: Ta hãy dùng hàm left để lấy hai ký tự bên trái của Mã hàng bên Bảng tổng giá trị xuất:

Cú pháp hàm left: = Left ( [text] , [num_chars] )

– Text: là một chuỗi text “CA04” Hoặc địa chỉ ô chứa đoạn text đó : B4

– Num_chars: là số ký tự chúng ta muốn tách ra khỏi chuỗi text tính từ bên trái, ở trường hợp này ta chỉ cần 2 ký tự đầu => Num_chars = 2

 Công thức hàm left trong trường hợp này viết như sau: Left (B4, 2)

 

Bước 2:  Kết hợp hàm vlookup và left

Công thức hoàn chỉnh là:

=Vlookup ( C4, $H$3:$J$5, 2, 0) = Tên hàng tương ứng với từng mã tên hàng.

 

Rút gọn 2 hàm thành 1 hàm = kết hợp hàm vlookup hàm left

– Hàm vlookup dùng để tìm TÊN HÀNG theo MÃ HÀNG

Hàm Left để tách lấy 2 ký tự đầu tính từ bên trái của Mã hàng. – > là kết quả để sử dụng cho hàm vlookup

Thay vì phải viết thành 2 cột như trên, ta có thể kết hợp hai hàm đó lại với nhau để viết trong một công thức.

Công thức rút gọn sẽ là:

=Vlookup( Left (B4, 2), $H$3:$J$5, 2, 0)

 

Vùng dữ liệu, cột chỉ định, kiểu tìm kiếm giữ nguyên với hàm vlookup ở bước 2, trong khi đó, điều kiện tìm kiếm C4 (mã tên hàng được tách ra từ mã hàng) lại được thay thế bằng hàm left

 

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.