Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel
Hàm ABS tính giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ABS tính giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ABS lấy giá trị tuyệt đối của một số hoặc một biểu thức, một công thức, một phép toán. Giá trị trả về luôn là số nguyên dương. Tương tự như INT là lấy số nguyên, MOD lấy số dư của một phép chia. Lưu ý MOD chỉ tính toán với phép chia. TÓM LƯỢC HÀM ABS TRONG EXCEL...