Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm ABS lấy giá trị tuyệt đối của một số hoặc một biểu thức, một công thức, một phép toán. Giá trị trả về luôn là số nguyên dương.

Tương tự như INT là lấy số nguyên, MOD lấy số dư của một phép chia. Lưu ý MOD chỉ tính toán với phép chia.

TÓM LƯỢC HÀM ABS TRONG EXCEL

Hàm ABS là một hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số. Kết quả có thể là số thập phân, số nguyên, phân số…

Trong đó hàm ABS sẽ tác động với số nguyên âm thì trả về kết quả ngược lại =  số dương. Trong khi số dương thì không ảnh hưởng bởi ABS.

MỤC ĐÍCH

Lấy giá trị tuyệt đối

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số nguyên dương hoặc nguyên âm.

CÚ PHÁP

=ABS(number)

Trong đó:

  • number: Số cần tính

VÍ DỤ

  • =ABS (-2) = 2
  • =ABS(-1.5) = 1.5
  • =ABS(2.5) = 2.5

hàm abs, hàm lấy giá trị tuyệt đối

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • ABS trả kết quả về một số nguyên vẹn bao gồm cả phần thập phân. Trong khi INT chỉ trả về phần nguyên trước dấu phẩy thập phân
  • ABS chỉ tác động lên số nguyên âm, bởi nó lấy giá trị chứ không lấy dấu so sánh với 0
  • Áp dụng trên các phiên bản excel và Power BI đều được

HÀM LIÊN QUAN

ABS Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).
 INT  Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
MOD Lấy phần dư của một phép chia.
PRODUCT Tính tích các số
RAND Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
RANDBETWEEN Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn
ROUND Làm tròn một số theo sự chỉ định
ROUNDDOWN Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định
ROUNDUP Làm tròn lên một số theo sự chỉ định
SUBTOTAL Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định
SUM Tính tổng các số
SUMIF Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định
SUMIFS Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định
SUMPRODUCT Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu
cach-truong-kiem-80-tr-ngay