Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm AND trong excel là một hàm logic, dùng để kiểm tra tất cả các điều kiện thỏa mãn đồng thời. Cú pháp = AND(logical 1, logical 2, ….)

Được ứng dụng như thế nào? Và hay được kết hợp với các hàm nào trong excel để phát huy hết sức mạnh của mình,…

Hôm nay Trường sẽ chia sẻ tới các bạn kiến thức nền tảng quan trọng của hàm này..

Lưu ý: Sử dụng hàm logic AND trong excel 2003 giống với nhau excel 2007, 2010, 2013, 2016

Xem thêm: 

TÓM LƯỢC

Hàm AND là một hàm dùng để kiểm tra tất cả các điều kiện đang có liệu có thỏa mãn bài toán.

Nếu các điều kiện thỏa mãn thì trả về TRUE. Nếu một trong các điều kiện không thỏa mãn thì trả về FALSE

MỤC ĐÍCH

Kiểm tra tính logic của điều kiện

KẾT QUẢ

Kết quả trả về TRUE – FALSE

CÚ PHÁP HÀM AND TRONG EXCEL

= AND(logical 1, logical 2, ….)

Trong đó:

  • Logical1: Đối số hay điều kiện số 1
  • Logical2: Đối số hay điều kiện số 1
  • ….: Các điều kiện tiếp theo

KẾT QUẢ trả về Khi sử dụng hàm logic AND:

True: Nếu tất cả đối số đều đúng

False: Nếu một trong các đối số bị sai

VÍ DỤ

= AND(1>2, 2>3) = False => Viết lại như sau:  = AND (True, False) = False

= AND(1>2, 2<3) = True => Viết lại như sau: = AND (True, True) = True

1>2: True

2>3: False

2<3: True.

ỨNG DỤNG CỦA HÀM LOGIC AND & THƯỜNG ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI HÀM NÀO TRONG EXCEL

AND thường được sử dụng hàm IF – Hàm nếu… thì … và hàm tìm kiếm.

Lấy ví dụ như trong việc xét Điểm hạnh kiểm của học sinh.

Ta có 3 loại điểm làm căn cứ để xét hạnh kiểm.

– Điểm Chuyên Cần “CC”

– Điểm Thi học kỳ “HK”

– Điểm tích lũy “TL”

Trong trường hợp cả 3 loại điểm trên đều trên 5 => Học sinh sẽ được hạnh kiểm “tốt”, nếu không là “cần cải thiện”.

Trong trường hợp này ta phải sử dụng hàm if kết hợp AND để xét điểm hạnh kiểm cho học sinh. Với công thức như sau:

= IF (AND (CC >5, HK >5, TL >5), “TỐT”, “Cần cải thiện”)

BÀI TẬP

Bài tập về ứng dụng kết hợp hàm IF và AND: tại đây

Video hàm: học AND online

HÀM LIÊN QUAN

AND Xem tất cả điều kiện có thỏa mãn không.
IF Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức
IFERROR Nếu lỗi xảy ra thì… làm gì đó
OR Kiểm tra xem có điều kiện nào thỏa mãn không.
NOT Đảo ngược giá trị của các đối số
cach-truong-kiem-80-tr-ngay