ham and trong excel cu phap ham and hàm and

Hàm And trong excel được ứng dụng như thế nào. Và hay được kết hợp với các hàm nào trong excel để phát huy hết sức mạnh của mình,…

Hôm nay Trường sẽ chia sẻ tới các bạn kiến thức nền tảng quan trọng của hàm này..

Lưu ý: Sử dụng hàm AND trong excel 2003 giống với nhau excel 2007, 2010, 2013

1. Cú pháp hàm AND trong excel

= And (logical 1, logical 2, ….)

Logical1, 2, … là các đối số.

KẾT QUẢ trả về Khi sử dụng hàm AND:

True: Nếu tất cả đối số đều đúng

False: Nếu một trong các đối số bị sai

 

2. Ví dụ hàm AND

= And (1>2, 2>3) = False => Viết lại như sau:  = And (True, False) = False

= And (1>2, 2<3) = True => Viết lại như sau: = And (True, True) = True

1>2: True

2>3: False

2<3: True.

3. Ứng dụng của hàm And/ Hàm and thường được kết hợp với hàm nào trong excel.

Hàm AND thường được sử dụng hàm IF và hàm tìm kiếm.

Lấy ví dụ như trong việc xét Điểm hạnh kiểm của học sinh.

Ta có 3 loại điểm làm căn cứ để xét hạnh kiểm.

– Điểm Chuyên Cần “CC”

– Điểm Thi học kỳ “HK”

– Điểm tích lũy “TL”

Trong trường hợp cả 3 loại điểm trên đều trên 5 => Học sinh sẽ được hạnh kiểm “tốt”, nếu không là “cần cải thiện”.

Trong trường hợp này ta phải sử dụng hàm if kết hợp với hàm and để xét điểm hạnh kiểm cho học sinh. Với công thức như sau:

= IF (AND (CC >5, HK >5, TL >5), “TỐT”, “Cần cải thiện”)

Xem ví dụ, bài tập về kết hợp hàm if và and tại đây