Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DSUM sử dụng như thế nào cho hiệu quả

Tóm lược Hàm DSUM trong excel

Hàm DSUM là hàm tính tổng theo điều kiện.

Hàm trả về giá trị tổng khi thỏa mãn các điều kiện được cho trước theo các tiêu chí. Các giá trị tổng được trích xuất từ một trường nhất định trong cơ sở dữ liệu. Rồi sau đó được cộng tổng lại.

Về cơ bản như cách hoạt động của một hàm SUMIFS hoặc SUMIF dành cho nhiều hoặc một điều kiện

hàm dsum

Mục đích

Tính tổng các giá trị thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện theo bảng có sẵn

pháp

= DSUM(database, field, criteria)

= DSUM (cơ sở dữ liệu, lĩnh vực, tiêu chí)

Giải thích

  • database / cơ sở dữ liệu – Phạm vi cơ sở dữ liệu bao gồm các tiêu đề.
  • field / trường – Tên trường hoặc chỉ mục để đếm.
  • criteria / tiêu chí – Phạm vi tiêu chí bao gồm các tiêu đề.

Một vài lưu ý

Hàm DSUM Excel Tính tổng các giá trị thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện theo bảng có sẵn. Các giá trị tổng được trích xuất từ một trường nhất định trong cơ sở dữ liệu, được chỉ định làm đối số.

Đối số cơ sở dữ liệu là một phạm vi ô bao gồm các tiêu đề trường, trường là tên hoặc chỉ mục của trường cần truy vấn và tiêu chí là một phạm vi ô có các tiêu đề khớp với các tiêu đề trong cơ sở dữ liệu.

Trường có thể được chỉ định với một tên hoặc chỉ mục.

Sử dụng ví dụ trên, yêu cầu cụ thể:

Tính tổng thành tiền các giao dịch thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Đơn giá >=50.000
  • Khuyến mãi: Tặng đồ
  • Chương trình tăng hoặc giảm giá: Tăng 0.5%

hàm dsum

 

Việc cần làm:

  • Vẽ bảng điều kiện như ảnh gồm 3 cột, 2 dòng.
  • Dòng trên là tên các tiêu đề có các cột sẽ áp dụng điều kiện.
  • Dòng 2 là các điều kiện.
  • Hàm DSUM có Công thức áp dụng tại ô C13 như sau: = DSUM(B4:G10,E4,D12:F13)