Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm IPMT – tính lãi của một khoản đầu tư lãi suất cố định. Dựa trên khoản đầu tư chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi suốt các kỳ.

TÓM LƯỢC HÀM IPMT TRONG EXCEL

Hàm IPMT trong excel có thể được sử dụng để tính phần lãi của khoản thanh toán cho vay trong một thời hạn thanh toán nhất định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng IPMT để tính số tiền lãi của khoản tiết kiệm, khoản vay mua xe, mua nhà, trả góp…

MỤC ĐÍCH

Tính tiền lãi

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số mang ý nghĩa là khoản lãi thanh toán

CÚ PHÁP

=IPMT (rate, per, nper, pv, [fv], [type])

Trong đó:

  • rate – Lãi suất cố định mỗi kỳ.
  • per – Số kỳ hoặc số năm đầu tư
  • nper – Số kỳ hoặc số năm đầu tư
  • pv – [optional] Giá trị hiện tại của khoản đầu tư thanh toán trong tương lai. Nếu bỏ qua, giả sử là không (0). Phải được nhập dưới dạng số âm.
  • Fv: giá trị tương lai của một khoản đầu tư, dạng tùy chọn. Nếu không có mặc định Fv=0
  • type – [optional] Hình thức nhận khoản thanh toán vào cuối kỳ type= 0, đầu kỳ type= 1. Trong đó mặc định type là 0

THẬN TRỌNG

Hàm giá trị tương lai (FV) tính toán giá trị tương lai của món đầu tư. Với giả định các khoản thanh toán định kỳ, không đổi với lãi suất không đổi.

LƯU Ý SỬ DỤNG

1. Đơn vị cho tỷ lệ lãi suất và NPER phải nhất quán. Tức là kỳ hạn là năm thì lãi suất theo năm. Kỳ hạn tháng thì lãi suất theo tháng, hoặc lãi suất năm/ 12

2. Theo quy ước, giá trị khoản vay/ khoản đầu tư/ tiết kiệm (pv) được nhập dưới dạng giá trị âm.

HÀM LIÊN QUAN

FV Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định
FVSCHEDULE Tính giá trị kỳ hạn của một vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép
IPMT Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi
IRR Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số
NPV Tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư dùng tỷ lệ chiếu khấu, khoản chi và thu nhập
PMT Tính tiền phải trả đối với khoản vay có lãi suất không đổi và chi trả đều đặn
PPMT Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư
PV Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

Xem full danh sách tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

 

TAI FILE EXCEL