Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Tóm tắt  Hàm MAXIFS của Excel

Hàm MAXIFS trong excel Excel

Hàm MAXIFS 2019 trả về giá trị số lớn nhất đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí trong một phạm vi CỘT / DÒNG. MAXIFS có thể được sử dụng với các tiêu chí dựa trên ngày, số, văn bản và các điều kiện khác.

MAXIFS hỗ trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và ký tự đại diện (*,?) Để khớp một phần.

Bài viết liên quan: Tìm giá trị lớn nhất có điều kiện

MỤC ĐÍCH

Tìm giá trị lớn nhất theo điều kiện nào đó được yêu cầu

HÀM MAXIFS

CÚ PHÁP

= MAXIFS (max_range, range1, criteria1, [range2], [criteria2], …)

= MAXIFS (max_range, phạm vi1, tiêu chí1, [phạm vi2], [tiêu chí2], …)

DIỄN GIẢI

max_range – Phạm vi của các giá trị được sử dụng để xác định tối đa.

phạm vi1 – Phạm vi đầu tiên để đánh giá.

iteria1 – Các tiêu chí để sử dụng trên phạm vi1.

phạm vi 2 – [tùy chọn] Phạm vi thứ hai để đánh giá.

iteria2 – [tùy chọn] Các tiêu chí để sử dụng trên phạm vi2.

LƯU Ý:

  • Sử dụng MAXIFS là một chức năng mới, có sẵn trong Office 365 và Excel 2019.
  • Hàm MAXIFS có thể được sử dụng để tìm giá trị tối đa trong dữ liệu sau khi áp dụng một hoặc nhiều tiêu chí.
  • Điều kiện được áp dụng bằng cách sử dụng cặp phạm vi / tiêu chí.
  • MAXIFS có thể xử lý tối đa 126 cặp phạm vi / tiêu chí.
  • Mỗi phạm vi tiêu chí được cung cấp phải có cùng kích thước với man_range.
  • Hàm MAXIFS có thể áp dụng tiêu chí cho ngày, số và văn bản.
  • MAXIFS hỗ trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và ký tự đại diện (*,?) Để khớp một phần.

Trong các phiên bản Excel trước, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên MAX và IF để tìm giá trị tối đa với tiêu chí.

VÍ DỤ

Trong ví dụ hiển thị, công thức trong H7 là:

=MAXIFS(C3:C8,D3:D8,F7)

MAXIFS trả về giá trị tối đa trong C3: C8 trong đó quét các giá trị trong cột D, từ D3: D8 bằng giá trị ô F7

HÀM MAXIFS

GHI CHÚ

  • (Các) phạm vi tiêu chí phải có cùng kích thước với max_range.
  • MAXIFS sẽ trả về lỗi #VALUE nếu phạm vi tiêu chí không cùng kích thước với min_range.
TAI FILE EXCEL