Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

HÀM NOT là một hàm đảo ngược giá trị hoặc logic. Kiểu như dùng để đổi trắng thay đen, điên đảo thế giới.

Hiểu đơn giản thì hàm NOT chỉ đảo:

  • Phép cộng thành trừ của một công thức
  • Số âm thành số dương
  • Phép toán đúng thành sai
  • ………….
  • Và ngược lại

TÓM LƯỢC HÀM NOT TRONG EXCEL

Hàm NOT trả về giá trị ngược lại của giá trị hoặc logic đã cho. Khi được đưa ra TRUE, hàm NOT trả về FALSE. Khi được đưa ra FALSE, lại trả về TRUE.

Sử dụng hàm NOT để đảo ngược giá trị logic..

MỤC ĐÍCH

Đảo ngược giá trị của một kết quả hoặc một đối số

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một logic đã đảo ngược giá trị

CÚ PHÁP

=NOT (logical)

=NOT (Đối số)

Trong đó:

Logical: Đối số, có thể là một giá trị hoặc một logic trả về kết quả đúng sai/ TRUE – FALSE

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Sử dụng hàm NOT để đảo ngược giá trị hoặc đối số logic. NOT không dùng cho văn bản…
  • Khi logic là FALSE, hàm NOT trả về TRUE.
  • Khi logic là TRUE, hàm NOT trả về FALSE.
  • Một trường hợp sử dụng phổ biến cho NOT là đảo ngược hành vi của chức năng khác. Ví dụ: Nếu ô A1 trống, thì công thức = ISBLANK (A1) sẽ trả về TRUE. Hàm NOT có thể được sử dụng để đảo ngược kết quả này thành FALSE như thế này:

=NOT(ISBLANK(A1))

Hàm NOT

THẬN TRỌNG

  • Về bản chất, bằng cách thêm NOT + ISBLANK, bạn có thể tạo một công thức hoạt động như ISNOTBLANK, không tồn tại trong Excel.

LIST HÀM LOGIC HAY DÙNG

AND Xem tất cả điều kiện có thỏa mãn không.
IF Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức
IFERROR Nếu lỗi xảy ra thì… làm gì đó
OR Kiểm tra xem có điều kiện nào thỏa mãn không.
NOT Đảo ngược giá trị của các đối số
TAI FILE EXCEL