Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm NPV trong excel là hàm tính giá trị hiện tại ròng. Cú pháp hàm =NPV(tỷ lệ, value1, value2, valuen,…). Trong đó tỷ lệ là tỷ lệ chiết khấu trong một thời gian, value là giá trị dòng tiền

ĐỊNH NGHĨA HÀM NPV

Hàm NPV trong excel là một hàm tài chính, tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của khoản đầu tư. Sử dụng tỷ lệ chiết khấu và một loạt các dòng tiền trong tương lai.

MỤC ĐÍCH

Tính giá trị hiện tại ròng

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Giá trị hiện tại ròng

CÚ PHÁP HÀM NPV

=NPV(tỷ lệ, value1, [value2],…)

Trong đó:

  • Tỷ lệ: tỷ lệ chiết khấu trong một khoảng thời gian
  • Value1: Giá trị đầu tiên đại diện cho dòng tiền
  • Value2, Value n : Giá trị tiếp theo đại diện cho dòng tiền

CÔNG THỨC CHUNG

=NPV( tỷ lệ, dòng tiền) – Kỳ đầu

Cách sử dụng hàm NPV

hàm NPV

Trong ví dụ hiển thị công thức trong F6 là:

=NPV (F4, C6:C10) + C5

Kết quả sử dụng NPV trong excel trả về $962.91

Công thức này hoạt động như thế nào?

 Sử dụng hàm NPV trong excel để lấy giá trị hiện tại  của tất cả các dòng tiền dự kiến, sau đí trừ đi khoản đầu tư ban đầu.

Lưu ý: Đầu tư ban đầu vào C5 không được bao gồm dưới dạng giá trị và thay vào đó được thêm vào kết quả  của NPV ( vì số này là số âm)

Ghi chú:

  • Các giá trị phải cách đều nhau theo thời gian và xảy ra vào chuỗi cuối mỗi kỳ
  • Các giá trị phải theo thứ tự thời gian

LƯU Ý QUAN TRỌNG

  • NPV tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của khoản đầu tư bằng tỷ lệ chiết khấu và một loạt các dòng tiền trong tương lai.
  • Tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ trong một thời gian, được giả định là hàng năm. 
  • Hàm NPV trong excel hơi phức tạp, vì cách thực hiện chức năng. Mặc dù NPV mang ý tưởng “ ròng”, vì trong giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai ít chi phí ban đầu.
  • NPV thực sự chỉ là giá trị hiện tại của dòng tiền không đều.

Như Timothy R.Mayes, tác giả của Phân tích tài chính với Microsoft Excel, cho biết trên trang của mình TVMCalcs.com:

“Giá trị hiện tại ròng được định nghĩa là giá trị hiện tại của dòng dự kiến trong tương lai trừ chi phí ban đầu… Hàm Excel NPV trong bảng tính không thực sự tính NPV. Thay vào đó, mặc dù có từ “ thuần”, NPV thực sự chỉ là giá trị hiện tại của dòng tiền không đều.”

Một cách tiếp cận đơn giản là loại trừ khoản đầu tư ban đầu khỏi đối số giá trị. Thay vào đó trừ đi số tiền bên ngoài hàm excel NPV.

HÀM LIÊN QUAN

FV Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định
FVSCHEDULE Tính giá trị kỳ hạn của một vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép
IPMT Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi
IRR Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số
NPV Tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư dùng tỷ lệ chiếu khấu, khoản chi và thu nhập
PMT Tính tiền phải trả đối với khoản vay có lãi suất không đổi và chi trả đều đặn
PPMT Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư
PV Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

Xem full danh sách tại: https://excel.webkynang.vn/ham/