Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm BESSELI trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về hàm Bessel biến đổi, tương đương với hàm Bessel định trị cho các đối số thuần ảo.

1. Định nghĩa hàm BESSELI

2. Cú pháp

=BESSELI(X, N)

Cú pháp hàm BESSELI có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.
  • N    Bắt buộc. Bậc của hàm Bessel. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELI trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu n không phải là số, thì hàm BESSELI trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu n < 0, thì hàm BESSELI trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hàm Bessel biến đổi bậc thứ n của biến x là:

Công thức hàm BESSELI

Ví dụ

= BESSELI(1.5, 1) : Hàm Bessel biến đổi In(x) bậc 1 tại 1.5 (0.981666)

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.