Hàm HOUR lấy giờ về dạng số trong excel

Hàm HOUR lấy giờ về dạng số trong excel

Hàm HOUR là một hàm lấy giờ về dạng số. Ví dụ: 8 giờ 30 định dạng là 8:30 AM, dùng Hàm HOUR trả về kết quả 8. Dữ liệu hàm chỉ trả về số nguyên, không có số thập phân. TÓM LƯỢC HÀM HOUR TRONG EXCEL Hàm HOUR trả về số giờ là số nguyên của thời gian dưới dạng một số...
HÀM NOT Đảo ngược giá trị của các đối số

HÀM NOT Đảo ngược giá trị của các đối số

HÀM NOT là một hàm đảo ngược giá trị hoặc logic. Kiểu như dùng để đổi trắng thay đen, điên đảo thế giới. Hiểu đơn giản thì hàm NOT chỉ đảo: Phép cộng thành trừ của một công thức Số âm thành số dương Phép toán đúng thành sai …………. Và ngược lại...
HÀM DAYS360 Tính số ngày giữa hai ngày

HÀM DAYS360 Tính số ngày giữa hai ngày

HÀM DAYS360 là hàm tính ra số ngày giữa hai ngày chỉ định, với giả định 1 năm là 360 ngày. Hàm này thay thế cho phép trừ giữa 2 ngày. Có thể áp dụng thực tế trong công việc ngân hàng, khách sạn TÓM LƯỢC HÀM DAYS360 TRONG EXCEL Hàm Excel DAYS360 trả về số ngày giữa hai...