Hàm BETAINV – Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

Hàm BETAINV – Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

Hàm Betainv trong excel  là hàm tính giá trị nghịch đảo của hàm (betadist ) tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta. Hàm này thường được sử dụng nhiều trong bộ phận kế toán. ĐỊNH NGHĨA HÀM BETAINV Trả về giá trị nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất...
Hàm PPMT – Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư

Hàm PPMT – Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư

Hàm PPMT trong excel được sử dụng tính khoản vốn trong một thời gian nhất định đã cho đối với một khoản đầu tư. Cú pháp hàm =PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) ĐỊNH NGHĨA HÀM PPMT Hàm PPMT trong excel được sử dụng tính khoản vay gốc trong một kỳ hạn đã cho đối...