Hàm FIND trong excel | Cách dùng | Ví dụ minh họa

Hàm FIND trong excel | Cách dùng | Ví dụ minh họa

Hàm FIND trong excel là hàm lấy số thứ tự của 1 chuỗi văn bản trong 1 chuỗi lớn hơn. Cũng khá giống với bạn dùng cửa sổ FIND & REPLACE có sẵn trong excel. Nhưng ở đây bạn sẽ dùng hàm để tìm vị trí và có thể tách ra văn bản bạn cần khi kết hợp với các hàm khác. Hãy...