Hàm NORMSDIST – Hàm Phân phối tích lũy chuẩn tắc

Hàm NORMSDIST – Hàm Phân phối tích lũy chuẩn tắc

Hàm NORMSDIST trong excel trả về phân bố lũy tích chuẩn tắc. Phân bố có giá trị trung độ bằng 0 (không) và độ lệch chuẩn là một. Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa. ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMSDIST Trả về phân phối lũy tích chuẩn...