Hàm CRITBINOM – Giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.

Hàm CRITBINOM – Giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.

Hàm CRITBINOM trong excel trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn. ĐỊNH NGHĨA HÀM CRITBINOM Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn. CÚ PHÁP HÀM CRITBINOM...
Hàm CHIDIST – Xác suất một phía của phân bố

Hàm CHIDIST – Xác suất một phía của phân bố

Hàm CHIDIST trả về giá trị xác suất đầu bên phải của một phân bố nào đó khi nó bình phương.  Hàm thực hiện tính toán với một tham số dạng số cần đánh giá phân bố và giá trị tham số là số bậc tự do. ĐỊNH NGHĨA HÀM CHDIST Hàm CHIDIST trả về giá trị xác suất đầu bên...
Hàm BETAINV – Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

Hàm BETAINV – Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

Hàm Betainv trong excel  là hàm tính giá trị nghịch đảo của hàm (betadist ) tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta. Hàm này thường được sử dụng nhiều trong bộ phận kế toán. ĐỊNH NGHĨA HÀM BETAINV Trả về giá trị nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất...