Hàm NORMDIST – Hàm Phân phối chuẩn

Hàm NORMDIST – Hàm Phân phối chuẩn

Hàm NORMDIST trong excel trả về phân phối chuẩn  với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã đươc xác định. Cú pháp hàm =NORMDIST(x, mean, standard_dev, cumulative)…. ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMDIST Hàm Normdist trong excel trả về phân phối chuẩn  với độ lệch chuẩn và giá trị...
Hàm NEGBINOMDIST – Phân bố nhị thức âm

Hàm NEGBINOMDIST – Phân bố nhị thức âm

Hàm NEGBINOMDIST trong excel trả về phân phối nhị thức ấm. Hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Cũng tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi. Cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng của hàm trong...
Hàm HYPGEOMDIST – Phân phối siêu bội

Hàm HYPGEOMDIST – Phân phối siêu bội

Hàm Hypgeomdist trong excel trả về phân phối siêu bội. Cú pháp hàm =HYPGEOMDIST( sample_s, number_sample, population, number_pop)…. ĐỊNH NGHĨA HÀM HYPGEOMDIST Hàm Hypgeomdist trong excel trả về phân phối siêu bội. CÚ PHÁP HÀM =HYPGEOMDIST(sample_s,...