Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

BESSELJ(X, N), Cú pháp hàm BESSELJ có các đối số sau đây: X Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm. N Bắt buộc. Bậc của hàm Bessel. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt. Chú thích. Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

1. Định nghĩa hàm BESSELJ

2. Cú pháp

=BESSELJ(X, N)

Cú pháp hàm BESSELJ có các đối số sau đây:

+ X Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

+ N Bắt buộc. Bậc của hàm Bessel. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu n không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu n < 0, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

Hàm BESSELJ

Ví dụ

= BESSELJ(1.9, 2) : Hàm Bessel Jn(x) bậc 2 tại 1.9 (0.329926)

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.