Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Trả về hàm Bessel, còn được gọi là hàm Weber hay hàm Neumann. Cú pháp. BESSELY(X, N) Cú pháp hàm BESSELY có các đối số sau đây: X Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm. N Bắt buộc. Bậc của hàm. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

1. Định nghĩa hàm BESSELY

2. Cú Pháp hàm

=BESSELY(X, N)

Cú pháp hàm BESSELY có các đối số sau đây:

  • X (Bắt buộc) Giá trị để đánh giá hàm.
  • N (Bắt buộc) Bậc của hàm. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu n không phải là số, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu n < 0, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

cú pháp hàm

Ví dụ

= BESSELY(2.5, 1) : Hàm Weber Bessel Yn(x) bậc 1 tại 2.5 (0.145918)

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.