Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Betainv trong excel  là hàm tính giá trị nghịch đảo của hàm (betadist ) tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta. Hàm này thường được sử dụng nhiều trong bộ phận kế toán.

ĐỊNH NGHĨA HÀM BETAINV

Trả về giá trị nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

CÚ PHÁP

= BETAINV(probability,alpha,beta,[A],[B])

Trong đó:

  • Probability: Xác suất của biến cố X trong phân phối tích lũy beta
  • Alpha: Tham số của phân phối
  • Beta: Tham số của phân phối
  • A: Cận dưới của khoảng X (mặc định bằng 0)
  • B: Cận trên của khoảng X (mặc định là 1)

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Cho bảng số liệu, tính giá trị nghịch đảo của hàm lũy tích BETADIST.

Lời giải:

Dựa vào các số liệu trong bảng đã cho, áp dụng công thức hàm để tính

hàm betainv

Kết quả trả về 5,99999976

hàm betainv

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM BETAINV

  • BETAINV trả về giá trị lỗi #VALUE!, nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số.
  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM!, Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất > 1.
  • Nếu bạn bỏ qua giá trị cho A và B, BETAINV dùng phân bố beta lũy tích chuẩn để A = 0 và B = 1.

Với giá trị nào đó cho xác suất, BETAINV tìm kiếm giá trị x đó để BETADIST(x, alpha, beta, A, B) = xác suất. Do đó, tính chính xác của BETAINV tùy thuộc vào tính chính xác của BETADIST.

Như vậy, dựa vào hàm betainv , bạn đã tính được giá trị nghịch đảo của hàm tích lũy Betainv rồi.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/