Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu số không phải là số nhị phân hợp lệ hoặc nếu số chứa hơn 10 ký tự (10 bit), BIN2DEC trả về giá trị lỗi #NUM! . Ví dụ. Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới.

1. Định nghĩa hàm BIN2DEC

Đổi số nhị phân sang số thập phân.

2. Cú pháp hàm

=BIN2DEC(number)

number : Là một số dạng nhị phân. Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Lưu ý:

Nếu number là số nhị phân không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), BIN2DEC() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

= BIN2DEC(1100100) : Chuyển đổi số nhị phân 1100100 sang thập phân (100)

= BIN2DEC(1111111111) : Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 sang thập phân (-1)