Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm BIN2HEX có các đối số sau đây: Number Bắt buộc. Số nhị phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự (10 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu ..

1. Định nghĩa hàm BIN2HEX – Hàm Kỹ thuật

Đổi số nhị phân sang số thập lục phân.

2. Cú pháp

=BIN2HEX(number [, places])

  • number : Là một số dạng nhị phân. Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.
  • places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, BIN2HEX() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number là số nhị phân không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), BIN2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu number là số âm, BIN2HEX() sẽ bỏ qua places và trả về 10 ký tự số thuộc hệ 16
  • Nếu kết quả trả về có số ký số nhiều hơn places, BIN2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, BIN2HEX() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, BIN2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= BIN2HEX(11111011, 4) : Chuyển đổi số nhị phân 11111011 sang số thập lục phân có 4 ký số (00FB)

= BIN2HEX(1110) : Chuyển đổi số nhị phân 1110 sang số thập lục phân (E)

= BIN2HEX(1111111111) : Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 sang số thập lục phân (FFFFFFFFFF)