Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm BIN2OCT có các đối số sau đây: Number Bắt buộc. Số nhị phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự (10 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu …

1. Định nghĩa hàm BIN2OCT

Đổi số nhị phân sang số bát phân.

2. Cú pháp

=BIN2OCT(number [, places])

  • number : Là một số dạng nhị phân. Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.
  • places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, BIN2OCT() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number là số nhị phân không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu number là số âm, BIN2OCT() sẽ bỏ qua places và trả về 10 ký tự số thuộc hệ bát phân
  • Nếu kết quả trả về có số ký số nhiều hơn places, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

= BIN2OCT(1001, 3) : Chuyển đổi số nhị phân 1001 sang số bát phân có 3 ký số (011)

= BIN2OCT(1100100) : Chuyển đổi số nhị phân 1100100 sang số bát phân (144)

= BIN2OCT(1111111111) : Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 sang số bát phân (7777777777)