Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm CHITEST  trả về giá trị của xác suất từ phân phối khi bình phương và số bậc tự do tương ứng. Cú pháp hàm  =CHITEST(actual_range, expected_range). Trong đó: Actual_range:….., Expected_range: …..

ĐỊNH NGHĨA HÀM CHITEST

Trả về giá trị của xác suất từ phân phối khi bình phương và số bậc tự do tương ứng.

CÚ PHÁP HÀM

=CHITEST(actual_range, expected_range)

Trong đó:

 • Actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa các quan sát để kiểm thử đối với các giá trị dự kiến.
 • Expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột với tổng cộng.

CHÚ Ý:

 • Nếu actual range và expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau, CHITEST trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Kiểm thử  X bình phương tính toán số liệu thống kê X bình phương trước tiên bằng cách dùng công thức:

hàm chitest

 • Trong đó:
  • Aij = tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j
  • Eij = tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j
  • r = số hàng
  • c = số cột
 • Giá trị dưới của χ2 là chỉ báo của tính độc lập. Như có thể thấy từ công thức, χ2 luôn dương hoặc bằng 0 và bằng 0 chỉ khi Aij = Eij cho mọi i,j.
 • CHITEST trả về xác suất mà giá trị của số liệu thống kê χ2 ít nhất cao bằng giá trị được tính bằng công thức ở trên có thể đã tình cờ xảy ra khi giả định tính độc lập. Khi tính toán xác suất này, CHITEST dùng phân bố χ2 với số bậc tự do thích hợp, df.
 • Nếu r > 1 và c > 1thì df = (r – 1)(c – 1). Nếu r = 1 và c > 1 thì df = c – 1 hoặc nếu r > 1 và c = 1 thì df = r – 1. Không cho phép r = c= 1 và trả về #N/A.
 • Dùng CHITEST thích hợp nhất khi các Eij không quá nhỏ. Một số nhà thống kê đề xuất rằng mỗi Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CHITEST

Ví dụ: Cho bảng thống kê khảo sát về 1 vấn đề được đưa ra. Vấn đề được đưa ra với 3 ý kiến khác nhau. Tính giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương của bảng sau.

LỜI GIẢI

Dựa vào bảng số liệu đã có sẵn, ta áp dụng công thức hàm Chitest để tính

hàm chitest

Kết quả hàm trả về là 0,002255808

hàm chitest

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Chitest trong excel rồi. Bạn có thể tham khảo thêm nhóm hàm xác suất tại đây: Click xem