Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm COMPLEX có các đối số sau đây: Real_num Bắt buộc. Hệ số thực của số phức. I_num Bắt buộc. Hệ số ảo của số phức. Suffix Tùy chọn. Hậu tố cho thành phần ảo của số phức. Nếu bị bỏ qua, hậu tố được giả định là “i”.

1. Định nghĩa hàm COMPLEX

Chuyển đổi một hệ số thực và một hệ số ảo thành một số phức có dạng x + yi hay x + yj

2. Cú pháp

= COMPLEX(real_num, i_num [, suffix])

real_num : Hệ số thực, phải là một con số
i_num : Hệ số ảo, phải là một con số
suffix : Hậu tố cho hệ số ảo của số phức, mặc định là_i_(đặt trong cặp dấu móc kép)

Lưu ý:

  • Nếu real_num hoặc i_num không phải là một số, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Tất cả các hàm số phức đều chấp nhận_i_hoặc _j_làm hậu tố, nhưng không được viết hoa ( I hoặc J ), nếu sử dụng chữ hoa, hàm cũng sẽ báo lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

= COMPLEX(3, 4) : Số phức với hệ số thực là 3 và hệ số ảo là 4 (3 + 4i)

= COMPLEX(3, 4, “j”) : Số phức với hệ số thực là 3, hệ số ảo là 4, hậu tố là j (3 + 4j)

= COMPLEX(0, 1) : Số phức với hệ số thực là 0, hệ số ảo là 1; đây là một số thuần ảo (i)

= COMPLEX(1, 0) : Số phức với hệ số thực là 1, hệ số ảo là 0; đây là một số thực (1)

Định nghĩa Số Phức

định nghĩa số phức