Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm CRITBINOM trong excel trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CRITBINOM

Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy hơn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.

CÚ PHÁP HÀM CRITBINOM

=CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Trong đó:

  • Trials: Số phép thử Bernoulli
  • Probability_s: Xác suất thành công của mỗi phép thử
  • Alpha: Giá trị tiêu chuẩn

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CRITBINOM

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau đây, tính giá trị nhỏ nhất có phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hay bằng gia trị tiêu chuẩn.

Lời giải:

Dựa vào số liệu cụ thể có sẵn trong bảng, ta áp dụng công thức hàm Critbinom để tìm.

=CRITBINOM(C5,C6,C7 )

hàm critbinom

Kết quả hàm trả về tại ô C8 là 5.

hàm critbinom

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm Critbinom trong excel rồi. Hàm này được ứng dụng nhiều trong việc đảm bảo chất lượng. Ví dụ như xác định số lượng bộ phận hỏng lớn nhất, chô phép dây chuyền chạy tiếp mà không từ chối toàn bộ lô hàng. Khi sử dụng thì cần lưu ý một số vấn đề sử dụng hàm sau đây:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • CRITBINOM trả về giá trị lỗi #VALUE! , nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số.
  • Nếu trials < 0, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM!
  • CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! ,Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1.
  • Nếu alpha < 0 hoặc alpha > 1, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ngoài ra bạn muốn xem thêm nhóm hàm xác xuất, bạn có thểm tham khảo tại đây: Click xem