Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DCOUNT trong Excel: Hàm đếm có điều kiện. Định nghĩa, cú pháp, ví dụ minh họa dễ hiểu cho nhiều tình huống.

TÓM LƯỢC HÀM DCOUNT TRONG EXCEL

Hàm DCOUNT trong Excel là hàm đếm có điều kiện, có thể một hoặc nhiều điều kiện. Khi một trường được cung cấp, DCOUNT sẽ chỉ tính các giá trị số trong trường.

Nói nôm na thì DCOUNT là một hàm đếm giá trị số có điều kiện. Cột để áp dụng việc đếm phải là cột toàn số. Nếu có chữ, text, ký tự đặc biệt thì dù điều kiện trả về đúng DCOUNT cũng không tính kết quả đó.

Để đếm số hoặc giá trị văn bản hoặc cả số và text, ký tự đặc biệt trong một trường nhất định ta sử dụng DCOUNTA

hàm Dcount

MỤC ĐÍCH

 • Đếm các bản ghi khớp trong cơ sở dữ liệu
 • Trả về giá trị
 • Số lượng hồ sơ phù hợp

CÚ PHÁP

=DCOUNT (Database, [Field], Criterial)

= DCOUNT (cơ sở dữ liệu, [trường], tiêu chí)

—-

DIỄN GIẢI HÀM

database/ cơ sở dữ liệu – Phạm vi cơ sở dữ liệu bao gồm các tiêu đề.

[field]/ trường – [tùy chọn] Tên trường hoặc chỉ mục cần tính.

criteria/ tiêu chí – Phạm vi tiêu chí bao gồm các tiêu đề.

VÍ DỤ HÀM DCOUNT

Ví dụ 1: Đếm số giao dịch bán tại Hà Nội, với xe ACUZO

hàm Dcount

Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể đếm:

 • Đếm tại bảng từ B3:G9 hoặc từ B3:C9 đều được
 • C3: Chính là tên cột Hà Nội. Nếu bạn dùng Database = B3:C9 bạn có thể bỏ trống trường Field này. Công thức = =DCOUNT(B3:C9,,B11:C12)
 • B11:B12 chính là bảng điều kiện để lọc

Thận trọng: Cột để áp dụng việc đếm phải là cột toàn số. Nếu có chữ, text, ký tự đặc biệt thì dù điều kiện trả về đúng DCOUNT cũng không tính kết quả đó.

Ví dụ 2: Đếm số giao dịch bán xe ACUZO tại Hà Nội, chỉ đếm các giao dịch có số lượng bán >= 50

Sử dụng hàm DCOUNT với 2 điều kiện. Xem ảnh chi tiết:

dcount voi 2 dieu kien

Lúc này bảng điều kiện, thêm điều kiện so sánh tại C11:C12. Trong đó C12 gõ >=50 là được.

Công thức  =DCOUNT(B3:G9,C3,B11:C12)

GHI CHÚ:

 • DCOUNT sẽ chỉ đếm các giá trị số trong vùng dữ liệu đã chỉ và theo điều kiện.
 • Để đếm số hoặc văn bản, sử dụng DCOUNTA.
 • DCOUNT hỗ trợ đếm với cả điều kiện tương đối với văn bản TEXT nhưng không được tốt và linh hoạt như hàm COUNTIFS.
 • Hàm DCOUNT có thể đếm một hoặc nhiều điều kiện
 • Đối số trường có thể được cung cấp dưới dạng tên trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ mục trường.
 • Cơ sở dữ liệu và phạm vi tiêu chí phải bao gồm các tiêu đề trong bảng dữ liệu.
 • Phạm vi tiêu chí cho DCOUNT có thể bao gồm nhiều hơn một hàng bên dưới các tiêu đề. Khi tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, mỗi hàng được nối với logic OR và các biểu thức trong một hàng tiêu chí đã cho được nối với logic AND.

BÀI HỌC LIÊN QUAN