Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu nhiều ký tự hơn trong đối số places, nó trả về giá trị lỗi #NUM! . Nếu places không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt. Nếu places không phải dạng số, hàm DEC2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

1. Định nghĩa hàm DEC2BIN

Là hàm đổi số thập phân sang số nhị phân.

2. Cú pháp

=DEC2BIN(number [, places]) DEC2BIN

  • number : Là một số nguyên dạng thập phân. Nếu number âm, places được bỏ qua và DEC2BIN() trả về số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.
  • places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, DEC2BIN() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number < -512 hay number > 511, hoặc số lượng các ký số do DEC2BIN() trả về lớn hơn places, hoặc places là số âm, DEC2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu number hoặc places không phải là một số , DEC2BIN() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places không phải là một số nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua

Ví dụ:

= DEC2BIN(9, 4) : Chuyển đổi số thập phân 9 sang số nhị phân có 4 ký số (1001)

= DEC2BIN(-100) : Chuyển đổi số thập phân -100 sang số nhị phân (1110011100)