Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DEC2OCT. Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân. Hàm DELTA. Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không. Hàm ERF. Trả về hàm lỗi. Hàm ERF.PRECISE. Trả về hàm lỗi. Hàm ERFC. Trả về hàm lỗi bổ sung. Hàm ERFC.PRECISE. Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô …

1. Định nghĩa hàm DEC2OCT – Hàm đổi số thập phân sang số bát phân

Đổi số thập phân sang số bát phân

2. Cú pháp hàm 

=DEC2OCT(number [, places])

  • number : Là một số nguyên dạng thập phân. Nếu number âm, places sẽ được bỏ qua và DEC2OCT() sẽ trả về một số bát phân gồm 10 ký số (30 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.
  • places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, DEC2OCT() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number < -536,870,912 hay number > 536,870,911, DEC2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu kết quả trả về có số ký số nhiều hơn places, DEC2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu number hoặc places không phải là số, DEC2OCT() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, DEC2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= DEC2OCT(58, 3) : Chuyển đổi số thập phân 58 sang số bát phân có 3 ký số (072)

= DEC2OCT(-100) : Chuyển đổi số thập phân -100 sang số bát phân (7777777634)