Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DELTA. Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không. Hàm ERF. Trả về hàm lỗi. Hàm ERF.PRECISE. Trả về hàm lỗi. Hàm ERFC. Trả về hàm lỗi bổ sung. Hàm ERFC.PRECISE. Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực. Hàm GESTEP. Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không.
Nếu bằng nhau, hàm sẽ trả về 1; nếu không bằng nhau, hàm sẽ trả về 0.

Hàm này thường được dùng để lọc các tập giá trị. Ví dụ, bằng các tính tổng các DELTA, ta có thể đếm được có bao nhiêu số cặp bằng nhau.

Hàm này còn được biết đến với một tên khác là hàm Kronecker DELTA.

Định nghĩa hàm DELTA

Cú pháp hàm

= DELTA(number1 [, number2])

number1, number2 : Là những con số. Nếu bỏ qua number2, xem như number2 là 0. Nếu number1 hoặc number2 không phải là số, DELTA() sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

DELTA(5, 4) = 0 (5 ≠ 4)

DELTA(5, 5) = 1 (5 = 5)

DELTA(0.5) = 0 (0.5 ≠ 0)