Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm ERFC có các đối số sau đây: X Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERFC. Chú thích. Nếu x không phải dạng số, hàm ERFC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

1. Định nghĩa hàm ERFC

Trả về hàm bù ERF: ERFC(x) = 1 – ERF(x), được lấy tích phân của e giữa x (cận dưới) và vô cực (cận trên)

2. Cú pháp

= ERFC(x)

x : Là cận dưới của tích phân.

Lưu ý:

  • Nếu x không phải là số, ERFC() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu x là số âm, ERFC() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • ERFC() tính toán theo công thức sau đây:

Ví dụ: ERFC(1) = 0.1573 (hàm bù ERF của 1)