Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm Expondist trong excel là hàm trả về giá trị phân phối mũ, nằm trong nhóm hàm phân phối xác suất. Cú pháp hàm =EXPONDIST(x, lambda, cumulative). Cách sử dụng hàm trong excel,…

ĐỊNH NGHĨA HÀM EXPONDIST

Trả về giá trị phân phối mũ

CÚ PHÁP HÀM

=EXPONDIST(x ,lambda, cumulative)

Trong đó:

 • X: Giá trị của hàm (bắt buộc)
 • Lambda: Giá trị tham số (bắt buộc)
 • Cumulative: Giá trị lô-gic cho biết cung cấp kiểu hàm mũ nào. Nếu cumulative là TRUE, hàm EXPONDIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất ((bắt buộc).

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng số liệu, tính phân phối mũ, sử dụng hàm Expondist.

Lời giải:

Dựa vào các giá trị có sẵn trong bảng, ta chỉ cần áp dụng công thức hàm là tính được luôn. Có 2 giá trị logic TRUE và FALSE, vậy nên chúng ta sẽ tính từng cái một.

 • Nhập công thức giá trị logic TRUE

=EXPONDIST(D6, D7,D8)

 • Kết quả hàm phân bố mũ lũy tích tại ô D9  là 0.9932621

hàm expondist

 • Tương tự đối vói giá trị logic FALSE. Kết quả hàm phân phối xác suất tại ô E9 là 0.06738.

hàm expondist

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Expondist trong excel để tính phân phối mũ rồi. Khi sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM EXPONDIST

 • EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu x < 0.
 • Nếu x hoặc lambda không phải dạng số, EXPONDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu lambda ≤ 0.
 • Phương trình cho hàm mật độ xác suất là:

hàm expondist

 • Phương trình cho hàm phân bố lũy tích là:

hàm expondist

 Hàm Expondist đều ra kết quả đối với tât cả các phân bản office. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về nhóm hàm tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

cach-truong-kiem-80-tr-ngay