Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Dùng hàm này để lọc một tập giá trị. Ví dụ: bằng cách cộng tổng một vài hàm GESTEP, bạn đếm được số giá trị vượt quá một ngưỡng. Cú pháp. GESTEP(number, [step]) Cú pháp hàm GESTEP có các đối số sau đây: Number Bắt buộc. Giá trị để kiểm tra bước.

Kiểm tra xem giá trị number có lớn hơn hoặc bằng giá trị step hay không.
Nếu đúng, hàm sẽ trả về 1; nếu sai, hàm sẽ trả về 0.

Hàm này thường được dùng để lọc các tập giá trị. Ví dụ, bằng các tính tổng các GESTEP(), ta có thể đếm được các giá trị vượt qua một ngưỡng nào đó.

Định nghĩa hàm GESTEP

Lọc một tập giá trị

Cú pháp

= GESTEP(number1 [, step])

number : Là một số. Nếu number không phải là số, GESTEP() sẽ trả về lỗi #VALUE!
step : Là một giá trị tới hạn. Nếu bỏ qua step, xem như step là 0. Nếu step không phải là số, GESTEP() cũng sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

GESTEP(5, 4) = 1 (5 > 4)

GESTEP(5, 5) = 1 (5 = 5)

GESTEP(-4, -5) = 1 (-4 > -5)

GESTEP(-1) = 0 (-1 < 0)