Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm HEX2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích: Nếu số là số âm, hàm HEX2BIN bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

Định nghĩa hàm HEX2BIN

Đổi số thập lục phân sang số nhị phân.

Cú pháp

=HEX2BIN(number [, places])

number : Là một số dạng thập lục phân. number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (40 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 39 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả.

Nếu bỏ qua places, HEX2BIN() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Phải nhập number trong một cặp dấu móc kép
  • Nếu number là số âm, places được bỏ qua và HEX2BIN() trả về số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits)
  • Nếu number là số âm, nó không thể nhỏ hơn FFFFFFFE00; và nếu number dương, nó không thể lớn hơn 1FF
  • Nếu number không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hoặc kết quả trả về có số lượng các ký số nhiều hơn places, HEX2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, HEX2BIN() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, HEX2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= HEX2BIN(“F”, 8) : Chuyển đổi số thập lục phân F sang số nhị phân có 8 ký số (00001111)

= HEX2BIN(“B7”) : Chuyển đổi số thập lục phân B7 sang số nhị phân (10110111)

= HEX2BIN(“FFFFFFFFFF”) : Chuyển đổi số thập lục phân FFFFFFFFFF sang số nhị phân (1111111111)