Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu số không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hàm HEX2DEC trả về giá trị lỗi #NUM! . Ví dụ. Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter.

Định nghĩa hàm HEX2DEC

Đổi số thập lục phân sang số thập phân.

Cú pháp:

=HEX2DEC(number)

number : Là một số dạng thập lục phân. number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (40 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 39 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Lưu ý:

  • Phải nhập number trong một cặp dấu móc kép
  • Nếu number không phải là một số thập lục phân hợp lệ, HEX2DEC() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= HEX2DEC(“A5”) : Chuyển đổi số thập lục phân A5 sang số thập phân (165)

= HEX2DEC(“FFFFFFFF5B”) : Chuyển đổi số thập lục phân FFFFFFFF5B sang số thập phân (-165)

= HEX2DEC(“3DA408B9”) : Chuyển đổi số thập lục phân 3DA408B9 sang số thập phân (1034160313)