Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm HEX2OCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Nếu khoảng trắng là số âm, hàm HEX2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! . Ví dụ. Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới.

1. Định nghĩa hàm HEX2OCT

Đổi số thập lục phân sang số bát phân.

2. Cú pháp: HEX2OCT(number [, places])

number : Là một số dạng thập lục phân. number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (40 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 39 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, HEX2OCT() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Phải nhập number trong một cặp dấu móc kép
  • Nếu number là số âm, places được bỏ qua và HEX2OCT() trả về số bát phân gồm 10 ký số
  • Nếu number là số âm, nó không thể nhỏ hơn FFE0000000; và nếu number dương, nó không thể lớn hơn 1FFFFFFF
  • Nếu number không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hoặc kết quả trả về có số lượng các ký số nhiều hơn places, HEX2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, HEX2OCT() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, HEX2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= HEX2OCT(“F”, 3) : Chuyển đổi số thập lục phân F sang số bát phân có 3 ký số (017)

= HEX2OCT(“3B4E”) : Chuyển đổi số thập lục phân 3B4E sang số bát phân (35516)

= HEX2OCT(“FFFFFFFF00”) : Chuyển đổi số thập lục phân FFFFFFFF00 sang số bát phân (7777777400)