Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMABS trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

1. Định nghĩa hàm IMABS

Trả về trị tuyệt đối của số phức dạng x + yi hay x + yj

2 .Cú pháp hàm IMABS

= IMABS(inumber)

inumber : Số phức cần tính trị tuyệt đối, đặt trong một cặp dấu móc kép. Nếu inumber không có dạng x + yi hay x + yj, IMABS() sẽ trả về lỗi #NUM!

Trị tuyệt đối của số phức được tính theo công thức:

Ví dụ:

= IMABS(“5+12i”) : Trị tuyệt đối của 5+12i (13)