Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm IMAGINARY có các đối số sau đây: Inumber Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm hệ số ảo của nó. Chú thích. Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

1. Định nghĩa hàm IMAGINARY

Trả về hệ số ảo của số phức dạng x + yi hay x + yj

2. Cú pháp hàm IMAGINARY

= IMAGINARY(inumber)

inumber : Số phức cần lấy ra hệ số ảo, nếu có hậu tố (i hoặc j) thì phải đặt trong một cặp dấu móc kép.

Ví dụ:

= IMAGINARY(“6-9i”) : Hệ số ảo của 6-9i (9)

= IMAGINARY(“0-j”) : Hệ số ảo của 0-j (-1)

= IMAGINARY(4) : Vì inumber không có hậu tố nên hệ số ảo không có, hay bằng không (0)