Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMARGUMENT trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về đối số (theta), một góc được thể hiện bằng radian, sao cho: Cú pháp. IMARGUMENT(inumber) Cú pháp hàm IMARGUMENT có các đối số.

1. Định nghĩa hàm IMARGUMENT

Trả về đối số θ (theta), là số đo của một góc tính theo radian.

Một số phức còn có một dạng viết khác, gọi là dạng lượng giác:

Trong đó:

θ còn được gọi là argument của số phức, là số đo góc lượng giác của số phức, và được tính theo công thức:

2. Cú pháp hàm IMARGUMENT

= IMARGUMENT(inumber)

inumber : Số phức có dạng x + yi hay x + yj

Ví dụ:

= IMARGUMENT(“3+4i”) : Đối số θ của 3+4i ở dạng radian (0.927295)