Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMCONJUGATE trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về số liên hợp phức của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

1. Định nghĩa hàm IMCONJGATE

Trả về số phức liên hợp của số phức dạng x + yi hay x + yj

Số phức liên hợp của số phức (x + yi)(x – yi)

2. Cú pháp hàm IMCONJGATE

= IMCONJUGATE(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính số phức liên hợp, đặt trong một cặp dấu móc kép. Nếu inumber không có dạng x + yi hay x + yj, IMCONJUGATE() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= IMCONJUGATE(“5+12i”) : Số phức liên hợp của 5+12i (= 5-12i)