Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

IMCOS(inumber) Cú pháp hàm IMCOS có các đối số sau đây: Inumber Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm cosin của nó. Chú thích. Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức. Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMCOS sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

1. Định nghĩa hàm IMCOS

Tính cosine của số phức dạng x + yi hay x + yj

Cosine của số phức cũng là một số phức, được tính theo công thức:

2. Cú pháp

= IMCOS(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính cosine. Nếu inumber là một giá trị logic (0 hoặc 1), IMCOS() sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

= IMCOS(“1+i”) : Cosine của 1+i (= 0.83373-0.988898i)

cach-truong-kiem-80-tr-ngay