Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm IMDIV. Trả về thương số của hai số phức. Hàm IMEXP. Trả về số mũ của một số phức. Hàm IMLN. Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức. Hàm IMLOG10. Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức. Hàm IMLOG2. Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức. Hàm IMPOWER

1. Định nghĩa hàm IMDIV

Tính thương (kết của của phép chia) giữa hai số phức có dạng x + yi hay x + yj

Thương của 2 số phức a + bic + di được tính như sau:

2. Cú pháp

 = IMDIV(inumber1, inumber2)

inumber1 : Số phức bị chia[/i]

inumber2
: Số phức chia

Ví dụ:

= IMDIV(“-238+240i”,”10+24i”)) : Thương của -238+240i và 10+24i (= 5+12i)