Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

IMEXP(inumber) Cú pháp hàm IMEXP có các đối số sau đây: Inumber Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm hàm mũ của nó. Chú thích. Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

1. Định nghĩa hàm IMEP

Tính số e (exponential) của số phức dạng x + yi hay x + yj

Số e của số phức được tính theo công thức:

2. Cú pháp

= IMEXP(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính số e

Ví dụ:

= IMEXP(“1+i”) : Số e của 1+i (= 1.468694+2.287355i)