Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm IMLN có các đối số sau đây: Inumber Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm lô-ga-rit tự nhiên của nó. Chú thích. Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

Hàm IMLN. Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức. Hàm IMLOG10. Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức. Hàm IMLOG2. Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức. Hàm IMPOWER. Trả về một số phức lũy thừa nguyên. Hàm IMPRODUCT. Trả về sản phẩm có từ 2 đến 255 số …

1. Định nghĩa hàm IMLN

Tính logarite tự nhiên (logarite cơ số e) của số phức dạng x + yi hay x + yj

Logarite tự nhiên của số phức được tính theo công thức:

2. Cú pháp

= IMLN(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính logarite tự nhiên

Ví dụ:

= IMLN(“3+4i”) : Logarite tự nhiên của 3+4i (= 1.609438+0.927295i)