Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMLOG10 trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về lô-ga-rit thập phân (cơ số 10) của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

1. Định nghĩa hàm IMLOG10

Tính logarite cơ số 10 của số phức dạng x + yi hay x + yj

Logarite cơ số 10 của số phức được tính theo công thức (bằng tích của logarite tự nhiên của số phức và logarite cơ số 10 của e):

2. Cú pháp

 = IMLOG10(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính logarite theo cơ số 10

Ví dụ:

= IMLOG10(“3+4i”) : Logarite cơ số 10 của 3+4i (= 0.69897+0.402719i)