Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMLOG2 trong Microsoft Excel.. Mô tả. Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Hàm IMLOG2. Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức. Hàm IMPOWER. Trả về một số phức lũy thừa nguyên. Hàm IMPRODUCT. Trả về sản phẩm có từ 2 đến 255 số phức. Hàm IMREAL. Trả về hệ số thực của một số phức. Hàm IMSEC.

1. Định nghĩa hàm IMLOG2

Tính logarite cơ số 2 của số phức dạng x + yi hay x + yj

Logarite cơ số 2 của số phức được tính theo công thức (bằng tích của logarite tự nhiên của số phức và logarite cơ số 2 của e):

2. Cú pháp

= IMLOG2(inumber)

inumber : Số phức dùng để tính logarite theo cơ số 2

Ví dụ:

= IMLOG2(“3+4i”) : Logarite cơ số 2 của 3+4i (= 2.321928+1.337804i)