Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMPOWER trong Microsoft Excel.

1. Định nghĩa hàm IMPOWER

Tính lũy thừa cho số phức dạng x + yi hay x + yj

Ở trên tôi đã nói số phức còn có một dạng viết khác theo kiểu lượng giác là:

Do đó, lũy thừa mũ a của số phức được tính như sau:

Với:

2. Cú pháp

= IMPOWER(inumber, number)

inumber : Số phức dùng để tính lũy thừa

number
: Số mũ của tính lũy thừa, có thể là số nguyên, số thập phân hay số âm. Nếu number không phải là số, IMPOWER() sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

= IMPOWER(“2+3i”, 3) : Tính lũy thừa mũ 3 (lập phương) của 2+3i (= -46+9i)