Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

ham lam tron so trong excel hàm làm tròn số trong excel 2003 2010 2007 2013

Hàm làm tròn số trong excel 2003 2007 2010 2013

Hàm làm tròn số trong excel – cách sử dụng hàm round trong excel 2003 giống với excel 2007, 2010, 2013. Hàm round cho phép làm tròn từ 0 đến n số sau dấu phẩy.

1. Cú pháp hàm round:

= Round (Number, num_digits)

Number: Số cần làm tròn

Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy người dùng mong muốn.

 

2. Ví dụ cách sử dụng hàm round:

Ad có một số sau: 1.094721

Trường hợp 1:

Ad muốn làm tròn số trên sao cho chỉ có 3 số sau dấu thập phân thì cú pháp hàm làm tròn số round sẽ như sau:

= Round (1.094721, 3)

Trong đó:

Number = 1.094721

Num_digits = 3

Kết quả trả về như sau:

= Round (1.094721, 3) = 1.095

Trường hợp 2:

Ad muốn làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy thì cú pháp như sau:

= Round (1.094721, 2) = 1.09

 

3. Qui tắc làm tròn số trong excel của hàm round

Qua 2 trường hợp trên, ta có thể nhận thấy khi sử dụng hàm làm tròn số Round trong excel, thì qui tắc làm tròn mặc định như sau:

Từ 0.5 -> 0.99… làm tròn thành 1

Từ 0.4 trở xuống làm tròn thành 0

1.094721: làm tròn 3 chữ số sau dấu phẩy, như vậy qui tắc làm tròn trên được áp dụng cho số thứ tư tính từ dấu phẩy.

7 > 5 -> làm tròn thành 10. Khi đó, 1.094 721 => 1.095

Hàm làm tròn lên, làm tròn xuống trong excel

Ngoài hàm round là hàm làm tròn mặc định dựa trên giá trị của số bị làm tròn so với 5. Excel còn có 2 hàm khác giúp làm tròn lên hoặc làm tròn xuống bất chấp giá trị của số kế tiếp số bị làm tròn lớn hơn hay nhỏ hơn 5.

Mời bạn xem: Hàm làm tròn lên (roundup) và hàm làm tròn xuống (rounddown)

cach-truong-kiem-80-tr-ngay