Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm OCT2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước. Chú thích. Nếu số là số âm, hàm OCT2BIN bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

1. Định nghĩa hàm OCT2BIN

Hàm OCT2BIN là hàm đổi số bát phân sang số nhị phân.

2. Cú pháp hàm

=OCT2BIN(number [, places])

  • number : Là một số dạng bát phân. number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (30 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.
  • places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, OCT2BIN() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number là số âm, places được bỏ qua và OCT2BIN() trả về số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits)
  • Nếu number là số âm, nó không thể nhỏ hơn 7777777000; và nếu number dương, nó không thể lớn hơn 777
  • Nếu number không phải là một số bát phân hợp lệ, hoặc kết quả trả về có số lượng các ký số nhiều hơn places, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

= OCT2BIN(3, 3) : Chuyển đổi số bát phân 3 sang số nhị phân có 3 ký số (011)

= OCT2BIN(7777777000) : Chuyển đổi số bát phân 7777777000 sang số nhị phân (1000000000)