Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Cú pháp hàm OCT2DEC có các đối số sau đây: Number là bắt buộc, số bát phân mà bạn muốn chuyển đổi không được chứa quá 10 ký tự bát phân (30bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm thể hiện bằng cách sử dụng.

Định nghĩa hàm OCT2DEC

Là hàm đổi số bát phân sang số thập phân

Cú pháp: OCT2DEC(number)

number : Là một số dạng bát phân. number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (30 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Lưu ý:

  • Nếu number không phải là một số bát phân hợp lệ, OCT2DEC() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= OCT2DEC(54) : Chuyển đổi số bát phân 54 sang số thập phân (44)

= OCT2DEC(7777777533) : Chuyển đổi số bát phân 7777777533 sang số thập phân (-165)