Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Nếu số là số âm, hàm OCT2HEX bỏ qua khoảng trắng và trả về số thập lục phân 10 ký tự. Nếu số không phải là một số bát phân hợp lệ, hàm OCT2HEX trả về giá trị lỗi #NUM! Nếu OCT2HEX đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! 

1. Định nghĩa hàm OCT2HEX

Đổi số bát phân sang số thập lục phân.

2. Cú pháp

=OCT2HEX(number [, places])

number : Là một số dạng bát phân. Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (30 bits), trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

places : Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, OCT2HEX() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Lưu ý:

  • Nếu number là số bát không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), OCT2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu number là số âm, OCT2HEX() sẽ bỏ qua places và trả về 10 ký tự số thuộc hệ 16
  • Nếu kết quả trả về có số ký số nhiều hơn places, OCT2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua
  • Nếu places không phải là số, OCT2HEX() sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu places là số âm, OCT2HEX() sẽ trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

= OCT2HEX(100, 4) : Chuyển đổi số bát phân 100 sang số thập lục phân có 4 ký số (0040)

= OCT2HEX(7777777533) : Chuyển đổi số bát phân 7777777533 sang số thập lục phân (FFFFFFFF5B)