Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DCOUNTA là Hàm đếm có điều kiện không phân biệt kết quả đếm là số hay chữ hay ký tự. Định nghĩa, cú pháp, ví dụ minh họa dễ hiểu.

TÓM LƯỢC HÀM DCOUNTA TRONG EXCEL

Hàm DCOUNTA trong Excel là hàm đếm có điều kiện, có thể một hoặc nhiều điều kiện. Khi một trường được cung cấp, DCOUNTA sẽ chỉ tính các giá trị số trong trường.

Nói nôm na thì DCOUNTA là một hàm đếm có điều kiện. Cột để áp dụng việc đếm là cột có thể chứa số, chữ, text, ký tự đặc biệt.

Tuy nhiên DCOUNTA lại không thể đếm các ô trống (Blank).

MỤC ĐÍCH

 • Đếm dữ liệu phù hợp theo điều kiện

CÚ PHÁP

=DCOUNTA (Database, [Field], Criterial)

= DCOUNTA (cơ sở dữ liệu, [trường], tiêu chí)

—-

DIỄN GIẢI HÀM

database/ cơ sở dữ liệu – Phạm vi cơ sở dữ liệu bao gồm các tiêu đề.

field/ trường – Tên trường hoặc chỉ mục cần tính.

criteria/ tiêu chí – Phạm vi tiêu chí bao gồm các tiêu đề.

VÍ DỤ HÀM DCOUNTA

Ví dụ 1: Đếm số giao dịch tiến hành tặng quà

hàm dcounta

Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể đếm:

 • Đếm tại bảng từ B4:F10
 • E4: Chính là tên cột Khuyến mại
 • D12:D13 chính là bảng điều kiện để lọc

Ví dụ 2: Đếm số giao dịch tiến hành tặng quà, và phần chương trình: Tăng giá 0.5%

Sử dụng hàm DCOUNTA với 2 điều kiện. Xem ảnh chi tiết:

dcounta 2 hoặc nhiều điều kiện

Lúc này bảng điều kiện, thêm điều kiện so sánh tại D12:D13 là được

Công thức =DCOUNTA(B4:F10,E4,D12:F13)

Ví dụ 3: DCOUNTA không đếm các ô trống

Dcounta không đếm ô trống

Trong ví dụ này, chúng ta vẫn áp dụng với 3 điều kiện. Tuy nhiên trong phần đơn giá, chúng ta xóa một ô đơn giá trống.

Kết quả là:

 • Nếu không xóa ô đơn giá trống, kết quả tại ô C13 = 2
 • Nếu có ô trống, kết quả trả về = 1 như ảnh.

GHI CHÚ:

 • Để đếm số hoặc văn bản, sử dụng DCOUNTA.
 • DCOUNTA có thể đếm nhiều điều kiện không được tốt và linh hoạt như hàm COUNTIFS.
 • Hàm DCOUNTA không đếm các ô trống kể cả điều kiện so sánh trên dòng/ hàng khớp nhau.
 • Đối số trường có thể được cung cấp dưới dạng tên trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ mục trường.
 • Cơ sở dữ liệu và phạm vi tiêu chí phải bao gồm các tiêu đề trong bảng dữ liệu.
 • Phạm vi tiêu chí cho DCOUNTA có thể bao gồm nhiều hơn một hàng bên dưới các tiêu đề. Khi tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, mỗi hàng được nối với logic OR và các biểu thức trong một hàng tiêu chí đã cho được nối với logic AND.

BÀI HỌC LIÊN QUAN