Hàm sum trong excel 2003 2007 2010

Hàm SUM là hàm tính tổng trong excel. Thay vì phải tính tổng từng giá trị cùng với dấu cộng, Excel cho phép dùng hàm sum để tính tổng các giá trị trong 1 vùng ô của excel.

1. Hình ảnh minh họa cách sử dụng hàm sum

ham sum trong excel 2003 2007 2010 hàm sum

 

Trong hình trên, ta có doanh thu của 3 tháng đầu năm, doanh thu được nhập ở cột C từ dòng số 4 đến dòng số 6.

2. Cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel

Nhiều bạn tính tổng doanh thu ba tháng với công thức cộng đơn giản như sau:

Tổng DT = T1 + T2 + T3 <=> C8 = C4+C5+C6

Kết quả trả về của công thức trên là 35 – tổng doanh thu của 3 tháng.

2.1. Câu hỏi đặt ra là:

Nếu có 1.000 dòng tương ứng với 1.000 lần bán hàng. Bạn được sếp yêu cầu tính tổng doanh thu của 1.000 lần bán đó và lập báo cáo trong 1 phút.

Với cách tính tổng như trên, bạn phải nhấn 999 lần dấu cộng (+) vầ 1.000 địa chỉ ô. Bên cạnh đó, Excel cũng không cho phép nhập quá 32 lần dấu cộng.

Do đó, với bài toán trên sẽ không khả thi với việc tính tổng theo cách đầu tiên.

2.2. Cách giải quyết – Đó là sử dụng hàm SUM để tính tổng cả vùng dữ liệu

Ta nhận thấy, doanh thu của 03 tháng trên đều nằm trong vùng dữ liệu C4:C6.

Khi đó, ta có thể dụng hàm Sum để tính tổng các giá trị có trong vùng dữ liệu C4:C6 như sau:

=> Sum (C4:C6) = 35

 

2.3. Hay tóm tắt lại – Cú pháp hàm sum trong excel sẽ có dạng như sau:

Sum (number 1, number 2,….) = Sum (Địa chỉ vùng ô)