Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Tính tổng có điều kiện được ứng dụng trong kế toán công nợ, tính tồn kho, lên cân đối số phát sinh, tính tăng giảm theo dõi hợp đồng…. Từ đơn giản đến phức tạp nhưng đủ cả.

Hầu hết các công việc máy tính đều cần sự hỗ trợ đắc lực của hàm này. Đặc biệt trong công tác thống kê, tổng hợp dữ liệu.

Một số thông tin về hàm SUMIFS

Xem qua các kiến thức trên và bắt đầu ứng dụng luôn bạn nhé

1. HÀM SUMIFS TRONG KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Ứng dụng trong bảng tổng hợp công nợ, để tính toán số phát sinh tăng công nợ và phần đã thanh toán trong kỳ.

tính tổng có điều kiện - hàm sumifs

Tương tự, như việc sử dụng hàm VLOOKUP để tìm thông tin của từng nhân viên. Trong bảng tổng hợp chi tiết công nợ, hàm SUMIFS được dùng để tính công nợ như sau:

Phát sinh tăng:

= SUMIFS (cột số tiền nợ bên Bảng ghi nhận phát sinh,cột thông tin mã khách hàng/NCC bên Bảng ghi nhận phát sinh,ô mã khách hàng/NCC cột B dòng tương ứng).

Tính tổng tiền đã thanh toán – Phát sinh giảm:

= SUMIFS (cột số tiền đã thanh toán bên Bảng ghi nhận phát sinh,cột thông tin mã khách hàng/NCC bên Bảng ghi nhận phát sinh,ô mã khách hàng/NCC cột B dòng tương ứng).

bao cao cong no tong hop

2. HÀM SUMIFS VỚI KẾ TOÁN KHO HÀNG

Với kế toán kho hàng

Tương tự khi hàm SUMIFS được dùng để tính công nợ, thì trong quản lý kho áp dụng như sau:

Hàng nhập:

Số lượng nhập = SUMIFS (cột số lượng bên Bảng nhập hàng,cột thông tin mã hàng hóa bên Bảng nhập hàng,ô mã hàng tương ứng trong bảng tính tồn kho).

Hàng xuất:

Số lượng nhập = SUMIFS (cột số lượng bên Bảng xuất hàng,cột thông tin mã hàng hóa bên Bảng xuất hàng,ô mã hàng tương ứng trong bảng tính tồn kho).

Với mục giá trị hàng hóa, tính tương tự với:

Giá trị hàng nhập: Tính bằng tổng giá trị hàng nhập

Giá trị hàng xuất: Tính bằng tổng giá vốn

bao cao nhap xuat ton kho

3. TÍNH TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Trong quản lý hợp đồng, SUMIFS tương tự sẽ hỗ trợ tốt khi gọi dữ liệu giá trị hợp đồng và giá trị thanh toán

4. ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN ĐIỂM THI HỌC SINH, SINH VIÊN

Updating

5. SUMIFS TRONG CƠ QUAN THỐNG KÊ TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP, THỐNG KÊ DÂN SỐ

 

6. TÍNH TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN VỚI SỐ PHÁT SINH BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Khi lập bảng cân đối kế toán, lấy số phát sinh từ sổ nhật ký hoặc từ bảng kê dữ liệu phát sinh

Giả định có một file excel kế toán, với 2 sheet:

  • DATA (ghi dữ liệu phát sinh)
  • BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH: như ảnh

Cú pháp hàm tại cột E – Phát sinh nợ:

=SUMIFS(Cột số tiền trong bảng DATA,cột số tài khoản nợ trong DATA,ô số tài khoản tương ứng dòng đang viết công thức)

Phát sinh có:

=SUMIFS(Cột số tiền trong bảng DATA,cột số tài khoản có trong DATA,ô số tài khoản tương ứng dòng đang viết công thức)

Ham vlookup trong ke toan excel 0

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay